logo

Zwrot podatku z Anglii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Szwecji.

Oferta

KSIĘGOWOŚĆ

usługa  Oferujemy rozliczenia podatkowe zagraniczne z: Holandii, Belgii, Niemiec, Norwegii, Irlandii, Anglii, Austrii, USA. Dodatkowo w Holandii zajmujemy się tzw. "rozłąkowym",
ubieganiem się o zasiłek rodzinny, dodatek mieszkaniowy, dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dodatek do dzieci. Współpracujemy z firmą EU Service we Wrocławiu, która ma wieloletnie doświadczenie i nienaganną renomę w sprawach rozliczeń podatkowych zagranicznych,
usługa  Rozliczenia zagranicznych pit-ów dla polskiego Urzędu Skarbowego,
usługa  Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
usługa  Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
usługa  Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
usługa  Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych,
usługa  Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,
usługa  Sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji, w tym podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych (CIT, PIT), podatku VZM, VAT i podpisywanie ich na mocy pełnomocnictwa
a następnie przekazywanie do odpowiednich urzędów i instytucji, Informowanie klienta
o zobowiązaniach podatkowych z tytułu VAT oraz podatku dochodowego
od osób prawnych i fizycznych,
usługa  Sporządzanie wyceny bilansowej aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego - rachunek zysków i strat,
usługa  Sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,
usługa  Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS oraz sprawozdań do NBP
usługa  Badanie poprawności dokumentów pod względem rachunkowym, udzielanie informacji dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych pod względem obowiązującego prawa,
usługa  Reprezentowanie klienta w postępowaniu podatkowym przed Urzędami i innymi instytucjami kontrolnymi.

Dodatkowe usługi księgowe:
usługa  Opracowywanie Polityki Rachunkowości,
usługa  Opracowywanie i modyfikowanie Zakładowego Planu Kont,
usługa  Opracowywanie oraz szczegółowa analiza sprawozdań finansowych (miesięczna, kwartalna, półroczna) w tym m.in.:
   - bilansu
   - rachunku zysków i strat
   - przepływów pieniężnych
   - zestawienia zmian w kapitale własnym,
usługa  Nadzór księgowy w firmie,
usługa  Pomoc przy wdrożeniach systemów finansowo-księgowych.

KADRY I PŁACE

Obsługa kadrowo-płacowa:
usługa  Przygotowywanie umów, aneksów, porozumień zmieniających, wypowiedzeń oraz innych dokumentów i pism związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy przez pracownika
usługa  Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło itp.)
usługa  Kompleksowe prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej pracowników,
usługa  Prowadzenie akt osobowych pracowników,
usługa  Rozliczanie czasu pracy pracowników,
usługa  Sporządzanie list płac - naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń oraz świadczeń socjalnych,
usługa  Sporządzanie i wysyłka deklaracji rozliczeniowych ZUS,
usługa  Sporządzanie i wysyłka deklaracji PIT-11/8B, PIT-40,PIT-4R i innych,
usługa  Sporządzanie deklaracji oraz prowadzenie rozliczeń PFRON,
usługa  Przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych,
usługa  Prowadzenie ewidencji urlopowej, zasiłkowej,
usługa  Sporządzanie świadectw pracy,
usługa  Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy i BHP,
usługa  Rozliczanie umów cywilnoprawnych tj.:
   - Rozliczanie umów zlecenia,
   - Rozliczanie umów o dzieło,
   - Rozliczanie kontraktów menedżerskich,

Dodatkowe usługi kadrowo - płacowe:
usługa  Nadzór kadrowo-płacowy w firmie,
usługa  Przygotowanie Regulaminu Pracy, Wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
usługa  Przygotowywanie innych umów i dokumentów pracowniczych m.in. umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej, umów szkoleniowych, umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych itp.
usługa  Sporządzanie przelewów wynagrodzeń pracowników,
usługa  Przeprowadzenie korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS,
usługa  Sporządzanie raportów i zestawień kadrowo - płacowych,
usługa  Audyt poprawności naliczania wynagrodzeń,
usługa  Audyt dokumentacji kadrowej.

Masz pytania? tel. 668 317 318
Biuro czynne w godzinach od 8:00 do 16:00
Formularz Kontaktowy.