Biuro Duchnowska

Oferta

Oferujemy rozliczenia podatkowe zagraniczne z: Holandii, Belgii, Niemiec, Norwegii, Irlandii, Anglii, Austrii, USA. Dodatkowo w Holandii zajmujemy się tzw. „rozłąkowym”,
ubieganiem się o zasiłek rodzinny, dodatek mieszkaniowy, dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dodatek do dzieci.

Współpracujemy z firmą EU Service we Wrocławiu, która ma wieloletnie doświadczenie i nienaganną renomę w sprawach rozliczeń podatkowych zagranicznych,
Rozliczenia zagranicznych pit-ów dla polskiego Urzędu Skarbowego,

Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych,
Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,

Sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji, w tym podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych (CIT, PIT), podatku VZM, VAT i podpisywanie ich na mocy pełnomocnictwa, a następnie przekazywanie do odpowiednich urzędów i instytucji, Informowanie klienta o zobowiązaniach podatkowych z tytułu VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,

Sporządzanie wyceny bilansowej aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego – rachunek zysków i strat,
Sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,
Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS oraz sprawozdań do NBP

Badanie poprawności dokumentów pod względem rachunkowym, udzielanie informacji dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych pod względem obowiązującego prawa,
Reprezentowanie klienta w postępowaniu podatkowym przed Urzędami i innymi instytucjami kontrolnymi.

Dodatkowe usługi księgowe:

Opracowywanie Polityki Rachunkowości,
Opracowywanie i modyfikowanie Zakładowego Planu Kont,
Opracowywanie oraz szczegółowa analiza sprawozdań finansowych (miesięczna, kwartalna, półroczna) w tym m.in.:
– bilansu
– rachunku zysków i strat
– przepływów pieniężnych
– zestawienia zmian w kapitale własnym,
Nadzór księgowy w firmie,
Pomoc przy wdrożeniach systemów finansowo-księgowych.

KADRY I PŁACE

Obsługa kadrowo-płacowa:

Przygotowywanie umów, aneksów, porozumień zmieniających, wypowiedzeń oraz innych dokumentów i pism związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy przez pracownika
Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło itp.)
Kompleksowe prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej pracowników,
Prowadzenie akt osobowych pracowników,

Rozliczanie czasu pracy pracowników,
Sporządzanie list płac – naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń oraz świadczeń socjalnych,
Sporządzanie i wysyłka deklaracji rozliczeniowych ZUS,
Sporządzanie i wysyłka deklaracji PIT-11/8B, PIT-40,PIT-4R i innych,
Sporządzanie deklaracji oraz prowadzenie rozliczeń PFRON,

Przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych,
Prowadzenie ewidencji urlopowej, zasiłkowej,
Sporządzanie świadectw pracy,

Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy i BHP,
Rozliczanie umów cywilnoprawnych tj.:
– Rozliczanie umów zlecenia,
– Rozliczanie umów o dzieło,
– Rozliczanie kontraktów menedżerskich,

Dodatkowe usługi kadrowo – płacowe:

Nadzór kadrowo-płacowy w firmie,
Przygotowanie Regulaminu Pracy, Wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
Przygotowywanie innych umów i dokumentów pracowniczych m.in. umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej, umów szkoleniowych, umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych itp.

Sporządzanie przelewów wynagrodzeń pracowników,
Przeprowadzenie korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS,
Sporządzanie raportów i zestawień kadrowo – płacowych,
Audyt poprawności naliczania wynagrodzeń,
Audyt dokumentacji kadrowej.

Oferta biura rachunkowego w Szczecinku